Trường MN An Linh thông báo tuyển sinh lớp mầm năm học 2021-2022 là 50 trẻ/ 2 lớp ( trẻ sinh năm 2018)