MẪU GIẤY ĐI ĐƯỜNG

PHÒNG GD- ĐT PHÚ GIÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: C06 – H
ĐƠN VỊ:  MN AN LINH

SỐ:

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC

ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: …………………….

Cấp cho:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: :……………………………………………………………………………………………………………………………..

Được cử đi công tác tại:…………………………………………………………………………………………………………..

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số………. ngày……… tháng……… năm…………………………………..

Từ ngày……… tháng…….. năm……… đến ngày……… tháng…….. năm……………………………………………..

       Ngày…… tháng…… năm……

                      Thủ trưởng đơn vị

                      (Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương……………………………………………………..đ

Công tác phí……………………………………………..đ

Cộng………………………………………………………..đ

NƠI ĐI

NƠI ĐẾN

Ngày Phương tiện sử dụng Số ngày

công tác

Lý do

lưu trú

Chứng nhận của

cơ quan nơi công tác

(Ký tên, đóng dấu)

A 1 2 3 4 B
           
Nơi đi

……………………………………

 

 

 

       
Nơi đến

……………………………………

         
           
Nơi đi

…………………………………….

 

         
Nơi đến

…………………………………..

         
           
Nơi đi

……………………………………

 

         
Nơi đến

……………………………………

         
           
Nơi đi

…………………………………..

 

         
Nơi đến

……………………………………

         
           
NƠI ĐI

NƠI ĐẾN

Ngày Phương

tiện sử dụng

Số ngày

công tác

Lý do

lưu trú

Chứng nhận của

cơ quan nơi công tác  (Ký tên, đóng dấu)

A 1 2 3 4 B
           
Nơi đi

…………………………………….

 

 

 

       
Nơi đến

…………………………………….

         
           
Nơi đi

…………………………………….

         
Nơi đến

…………………………………….

         
           
Nơi đi

………………………………………

         
Nơi đến

…………………………………….

         
           
Nơi đi

…………………………………….

         
Nơi đến

…………………………………….

         
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vé người…………………………………..vé x………………….đ = ………………………..đ
– Vé cước ………………………………….. vé x………………….đ = ………………………..đ
– Phụ phí lấy vé bằng điện thoại…… vé x………………….đ = ………………………..đ
– Phòng nghỉ……………………………….vé x………………….đ = ………………………..đ
1- Phụ cấp đi đường: cộng……………………………………………..đ
2- Phụ cấp lưu trú………………………………………………………….đ
Tổng cộng ngày công tác:………………………………………………đ
                                 Ngày … tháng … năm ………..
Duyệt                        Duyệt
Thời gian lưu trú được                           Số tiền được thanh toán là:……………..
hưởng phụ cấp……………ngày                                  …………………………………………….
Người đi công tác           Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)