ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP
Kính gửi:
– Phòng GD-ĐT Phú Giáo
– Ban giám hiệu trường Mầm non An Linh
Tôi tên là: ……………………………………..
Chức vụ: ……………………..- Đơn vị công tác: Trường Mầm non An Linh
Kính đề nghị: Phòng GD&ĐT Phú Giáo – Ban Giám hiệu trường Mầm non An Linh
Giải quyết cho tôi được nghỉ phép từ ngày …………………………………………………
Lý do: ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Nơi nghỉ phép: ……………………………………………………………………………….
Tôi hứa sau khi hết thời gian nghỉ phép trên tôi sẽ có mặt tại đơn vị để công tác bình thường./.
An Linh, ngày tháng năm 201
Người viết đơn

Đính kèm:
1…………………..
2…………………..
Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
An Linh, ngày tháng năm 201
HIỆU TRƯỞNG